O základní škole

Waldorfská škola je celosvětově rozšířenou výraznou pedagogickou alternativou k tradičním školám. Je součástí pedagogického konceptu waldorfské pedagogiky sahajícího od mateřské školy, přes základní až ke střední škole. Také základní waldorfská škola v Semilech navazuje na waldorfskou mateřskou školu a umožňuje svým absolventům i pokračování ve studiu na střední waldorfské škole.

Naše základní škola je školou:

  • Pro celého člověka - jeho hlavu, srdce i ruce. Celostní pedagogika znamená oslovovat v dítěti vyváženě jeho intelektuální, citovou i volní stránku. Prakticky se tak děje provázaností poznávacích, múzických a řemeslně- uměleckých činností.
  • Podporující zdraví -tělesné, duševní i duchovní. Děje se tak na mnoha rovinách počínaje uspořádáním vyučování, rytmem dne i roku a konče specifickými předměty a výukovými činnostmi, které působí na zdravý rozvoj tělesnosti dítěte. Pestrost naučných, uměleckých a prakticko-řemeslných činností a důraz na hloubku prožitku se odráží na bohatém citovém životě dětí. Pravidelné slavení ročních svátků, setkání se spiritualitou jiných kultur a nakonec i tradiční ranní verše podněcující vztah úcty ke světu ve všech jeho úrovních představují důležité impulsy k rozvoji zdravého individualizovaného vztahu ke spiritualitě.
  • Doprovázející vývoj dítěte - s jeho měnícími se potřebami, ale touhou po stabilitě. Vzdělávací program školy se důsledně odvíjí z poznání dětského vývoje. Učební látka a výukové činnosti nejsou cílem, ale nástrojem k podpoře tohoto vývoje. V období základní školy provází dítě zpravidla po dobu sedmi až osmi let jedna třídní učitelka nebo učitel. Ti mohou s tímto nástrojem lépe zacházet, protože své děti dobře znají.
  • Podporující celoživotní učení - bez stresu, strachu ze selhání a nezdravé ctižádostivosti. Vycházíme z předpokladu, že jedinou opravdu spolehlivou a trvalou cestou k celoživotnímu učení je probuzení zájmu o poznání. Proto nepoužíváme jako motivaci známky, což vytváří jedinečné klima ve třídě a podněcuje i učitele k tvořivé pedagogické práci.