O mateřské škole

Hlavním záměrem práce s dětmi ve Waldorfské mateřské škole je vytváření bezpečného a láskyplného prostoru, plného podnětů pro rozvoj tvořivosti dětí a jejich trvalé radosti ze života. Pedagogické působení vychází z vývojové psychologie Rudolfa Steinera a z dlouhodobé praxe v oblasti waldorfské pedagogiky. Vzhledem k tomu, že dítě v předškolním věku potřebuje své síly k rozvoji a upevnění stavby orgánů a své tělesnosti, je třeba poskytnout dětem co nejširší nabídku toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti dává do souladu.

Oblast vůle

Klademe důraz na poskytování vhodných vzorů k napodobování, vytvoření spořádaného okolí s pevným životním rytmem, jako základem pro vnitřní jistotu a vlastní smysl pro pořádek. Pěstování motorických a tělesných schopností.

Oblast cítění

Umožnění rozvoje tvůrčí fantazie prostřednictvím volné hry. Pěstování sociálních, kulturních, uměleckých i vyjadřovacích schopností při malování, zážitků z pohádek, přírody, říkadel a písní.

Oblast myšlení

Zprostředkovávat a charakterizovat dětem určité jevy tak, aby samo dítě docházelo k vytvoření vlastních i obecných pojmů na základě osobní zkušenosti, tvořit návyky, klást důraz na rozvoj řeči a možnost komunikace. Vést děti ke schopnosti vnímat a pozorovat zákonitosti přírody a vesmíru, které poskytují dítěti jistotu, vyplývající z rytmicky se opakujících známých dějů a umožňují vytváření pozitivního vztahu k místu a času, ve kterém se právě nachází.

Waldorfská mateřská škola rozvíjí u dětí schopnost soucitu, spolupráce, sdílení, sociální sounáležitosti a další vlastnosti, které jim umožní žít trvale v souladu s ostatními lidmi a přírodou. Rozvíjí u dětí také jejich sebevědomí, sebedůvěru, sebeúctu a kladné sebehodnocení, které jsou východiskem pro možnost prožít život bez pocitu ohrožení a beze strachu.