O lyceu

Charakteristika výuky

Hlavní epochové vyučování

Hlavní předměty - český jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis - se vyučují v ranních dvouhodinových blocích, a to jeden předmět souvisle po dobu 3 nebo 4 týdnů (tzv. epocha předmětu). To umožňuje, aby se student na daný předmět mnohem lépe soustředil a dopracovával se v něm hlubšího pochopení. Ranní epochová výuka je pro celou třídu společná.

Další předměty

Po epoše následují, nyní již s tradiční týdenní periodicitou, další předměty: cizí jazyk I (angličtina), cizí jazyk II (němčina), estetická výchova, občanská nauka, tělesná výchova, výpočetní technika, cvičné hodiny matematiky a českého jazyka a dále předměty zvoleného studijního zaměření (od 2. ročníku)

Odpolední umělecké a praktické epochové vyučování

Odpoledne se konají odborné a umělecké kurzy. V průběhu roku se tu budou střídat témata jako informatika, laboratorní cvičení, malování, modelování, eurytmie (umělecká pohybová výchova), tvořivá dramatika, práce se dřevem, práce s kovem, základy techniky aj.

Jedno až dvoutýdenní praktika v jednotlivých ročnících:

  • 1. ročník - zeměměřičské,
  • 2. ročník - ekologické ,
  • 3. ročník - sociální.

V každém ročníku je dále 3 až 4-týdenní rezerva využitelná pro

  • jazykové výměnné pobyty v zahraničních školách,
  • realizaci projektů,
  • třídní studijní cestu (např. na téma historie umění).

Ve 3. ročníku žáci

  • nastudují třídní divadelní hru.

Ve 4. ročníku žáci

  • vypracují projektovou práci na zvolené téma (součást maturitní zkoušky).